Επιμορφωτικός Οδηγός: Δια βίου Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών υπό το πρίσμα της Διαπολιτισμικής Οπτικής: Το Πρόγραμμα "Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά" ως αφετηρία νέων θεωρητικών και εμπειρικών προσεγγίσεων

"Ο Επιμορφωτικός αυτός Οδηγός αντλεί τη δυναμική του από το Πρόγραμμα "Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά", το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το χρονικό διάστημα 2010 - 2013....

Ο τόμος διαρθρώνεται σε τέσσερις επιμέρους ενότητες. Η πρώτη περιέχει τις θεωρητικές καταθέσεις επιστημόνων που ασχολούνται πολλά χρόνια με τη διαπολιτισμικότητα και έχουν εμπειρία αντίστοιχων Προγραμμάτων ενώ η δεύτερη καταγράφει σύγχρονες διδακτικές μαθησιακές προσεγγίσεις στο μικροεπίπεδο των ετερογενών τάξεων. Η τρίτη παρουσιάζει πολλά σχέδια διδασκαλίας που εφαρμόστηκαν στην πράξη, τόσο για την ενίσχυση της γλωσσομάθειας όσο και στην ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας που αξιοποιούν τις τέχνες, τις νέες τεχνολογίες, αλλά και τα ενδιαφέροντα των ίδιων των μαθητών. Η τέταρτη κλείνει με τον συνολικό απολογισμό των Δράσεων του Προγράμματος και καταθέτει γόνιμες προτάσεις.."

Επιμέλεια Τόμου: Γιώργος Φλουρής, Λαμπρίνα Γιώτη, Χρήστος Παρθένης, Ευανθία Μηλίγκου
Σχεδιασμός DTP: Πέτρος Παπαπέτρος
ΙSBN:978 - 618 -81101-0-6

 Εξώφυλλο Οδηγού

 Περιεχόμενα Οδηγού

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»